اتاق فکر

ایده های بدیع و خلاقانه ،قلب یک برنامه ی ارتباطی و تبیغاتی محسوب می شوند.در کانون اسگالش هر کمپین یا برنامه تبلیغاتی بر اساس ایده های خلاق شکل می گردد.ین ایده ها طی یک فرآیند خلاقانه و در اتاق فکر و ایده ی کانون توسعه پیدا می کند.ماموریت اصلی این اتاق ، ترجمه ی اهداف ارتباطی مشتری به پیام های جذاب ، گیرا و قابل درک است .

برخی از خدمات این واحد عبارتند از:

تعیین ایده های اصلی ارتباطی

انتخاب شعار

سناریو نویسی

طراحی کمپین

خلق لوگو و نام برند